پودمان:Protection banner/config

From Wikihussain
Jump to: navigation, search

-- This module provides configuration data for Module:Protection banner.

return {


-- -- BANNER DATA --


--[[ -- Banner data consists of six fields: -- * text - the main protection text that appears at the top of protection -- banners. -- * explanation - the text that appears below the main protection text, used -- to explain the details of the protection. -- * tooltip - the tooltip text you see when you move the mouse over a small -- padlock icon. -- * link - the page that the small padlock icon links to. -- * alt - the alt text for the small padlock icon. This is also used as tooltip -- text for the large protection banners. -- * image - the padlock image used in both protection banners and small padlock -- icons. -- -- The module checks in three separate tables to find a value for each field. -- First it checks the banners table, which has values specific to the reason -- for the page being protected. Then the module checks the defaultBanners -- table, which has values specific to each protection level. Finally, the -- module checks the masterBanner table, which holds data for protection -- templates to use if no data has been found in the previous two tables. -- -- The values in the banner data can take parameters. These are specified -- using ${TEXTLIKETHIS} (a dollar sign preceding a parameter name -- enclosed in curly braces). -- -- Available parameters: -- -- ${CURRENTVERSION} - a link to the page history or the move log, with the -- display message "current-version-edit-display" or -- "current-version-move-display". -- -- ${EDITREQUEST} - a link to create an edit request for the current page. -- -- ${EXPIRY} - the protection expiry date in the format DD Month YYYY. If -- protection is indefinite or is not set, this is the blank string. -- -- ${EXPLANATIONBLURB} - an explanation blurb, e.g. "Please discuss any changes -- on the talk page; you may submit a request to ask an administrator to make -- an edit if it is minor or supported by consensus." -- -- ${IMAGELINK} - a link to set the image to, depending on the protection -- action and protection level. -- -- ${INTROBLURB} - the PROTECTIONBLURB parameter, plus the expiry if an expiry -- is set. E.g. "Editing of this page by new or unregistered users is currently -- disabled until dd Month YYYY." -- -- ${INTROFRAGMENT} - the same as ${INTROBLURB}, but without final punctuation -- so that it can be used in run-on sentences. -- -- ${PAGETYPE} - the type of the page, e.g. "article" or "template". -- Defined in the cfg.pagetypes table. -- -- ${PROTECTIONBLURB} - a blurb explaining the protection level of the page, e.g. -- "Editing of this page by new or unregistered users is currently disabled" -- -- ${PROTECTIONDATE} - the protection date, if it has been supplied to the -- template. -- -- ${PROTECTIONLEVEL} - the protection level, e.g. "fully protected" or -- "semi-protected". -- -- ${PROTECTIONLOG} - a link to the protection log or the pending changes log, -- depending on the protection action. -- -- ${TALKPAGE} - a link to the talk page. If a section is specified, links -- straight to that talk page section. -- -- ${TOOLTIPBLURB} - uses the PAGETYPE, PROTECTIONTYPE and EXPIRY parameters to -- create a blurb like "This template is semi-protected", or "This article is -- move-protected until DD Month YYYY". -- -- ${VANDAL} - links for the specified username (or the root page name) -- using Module:Vandal-m. -- -- Functions -- -- For advanced users, it is possible to use Lua functions instead of strings -- in the banner config tables. Using functions gives flexibility that is not -- possible just by using parameters. Functions take two arguments, the -- protection object and the template arguments, and they must output a string. -- -- For example: -- -- text = function (protectionObj, args) -- if protectionObj.level == 'autoconfirmed' then -- return 'foo' -- else -- return 'bar' -- end -- end -- -- Some protection object properties and methods that may be useful: -- protectionObj.action - the protection action -- protectionObj.level - the protection level -- protectionObj.reason - the protection reason -- protectionObj.expiry - the expiry. Nil if unset, the string "indef" if set -- to indefinite, and the protection time in unix time if temporary. -- protectionObj.protectionDate - the protection date in unix time, or nil if -- unspecified. -- protectionObj.bannerConfig - the banner config found by the module. Beware -- of editing the config field used by the function, as it could create an -- infinite loop. -- protectionObj:isProtected - returns a boolean showing whether the page is -- protected. -- protectionObj:isTemporary - returns a boolean showing whether the expiry is -- temporary. -- protectionObj:isIncorrect - returns a boolean showing whether the protection -- template is incorrect. --]]

-- The master banner data, used if no values have been found in banners or -- defaultBanners. masterBanner = { text = '${INTROBLURB}', explanation = '${EXPLANATIONBLURB}', tooltip = '${TOOLTIPBLURB}', link = '${IMAGELINK}', alt = 'صفحه ${PROTECTIONLEVEL}' },

-- The default banner data. This holds banner data for different protection -- levels. -- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables. defaultBanners = { edit = {}, move = {}, autoreview = { autoconfirmed = { alt = 'صفحه با تغییرات در انتظار سطح ۱ حفاظت شده‌است', tooltip = 'همه ویرایش‌های کاربران ثبت‌نام‌نکرده و کاربران تازه‌کار در حال انتظار برای بررسی هستند', image = 'Padlock-silver-light.svg' }, default = { alt = 'صفحه با تغییرات در انتظار سطح ۲ حفاظت شده‌است', tooltip = 'همه ویرایش‌های کاربرانی که بازبین یا مدیر نیستند' .. ' در حال انتظار برای بررسی هستند', } } },

-- The banner data. This holds banner data for different protection reasons. -- In fact, the reasons specified in this table control which reasons are -- valid inputs to the first positional parameter. -- -- There is also a non-standard "description" field that can be used for items -- in this table. This is a description of the protection reason for use in the -- module documentation. -- -- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables. banners = { edit = { blp = { description = 'برای صفحه‌هایی که جهت ترویج رعایت' .. ' سیاست [[ویکی‌پدیا:زندگی‌نامه زندگان' .. '|زندگی‌نامه زندگان]] حفاظت شده‌اند.', text = '${INTROFRAGMENT} برای ترویج رعایت' .. ' [[ویکی‌پدیا:زندگی‌نامه زندگان' .. "|سیاست ویکی‌پدیا برای" .. ' زندگی‌نامه زندگان]].', tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} برای ترویج رعایت سیاست' .. ' زندگی‌نامه زندگان', }, dmca = { description = 'برای صفحه‌هایی که توسط بنیاد ویکی‌مدیا به دلیل' .. ' حذف درخواست‌های قانون حق تکثیر ملینیوم دیجیتال حفاظت شده‌اند.', explanation = function (protectionObj, args) local ret = 'به دنبال اطلاع صاحب حقوق تحت' .. ' قانون حق تکثیر ملینیوم (DMCA) در مورد برخی محتوا' .. ' در این مقاله، بنیاد ویکی‌مدیا تحت قانون اجرایی' .. ' و برچیدن و محتوای محدود‌شده مشکوک' .. ' عمل کرده‌است.' if args.notice then ret = ret .. ' یک نگارش از اخطار دریافت‌شده اینجا یافت می‌شود: ' .. args.notice .. '.' end ret = ret .. ' برای کسب اطلاعات بیشتر، از جمله وب‌گاه‌هایی که بر سر' .. ' چگونگی بایگانی‌کردن یک دفاعیه در برابر اخطار بحث می‌کنند، لطفاً' .. " en:Wikipedia:Office actions و ${TALKPAGE} مقاله را ببینید." .. "این الگو را از مقاله تا وقتی که" .. " از محدودیت‌ها صرف نظر نشده‌است حذف نکنید." return ret end, image = 'Padlock-black.svg', }, dispute = { description = 'برای صفحه‌هایی که به دلیل اختلافات ویرایشی حفاظت شده‌اند.', text = function (protectionObj, args) -- Find the value of "disputes". local display = 'اختلافات' local disputes if args.section then disputes = string.format( '%s', mw.site.namespaces[protectionObj.title.namespace].talk.name, protectionObj.title.text, args.section, display ) else disputes = display end

-- Make the blurb, depending on the expiry. local msg if type(protectionObj.expiry) == 'number' then msg = '${INTROFRAGMENT} یا تا ویرایش %s حل شده باشد.' else msg = '${INTROFRAGMENT} تا ویرایش %s حل شده باشد.' end return string.format(msg, disputes) end, explanation = "این حفاظت تأیید بر ${CURRENTVERSION}" .. " نمی‌باشد. ${EXPLANATIONBLURB}", tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} به دلیل اختلافات ویرایشی', }, mainpage = { description = 'برای صفحه‌هایی که از نشان داده‌شدن در صفحهٔ اصلی حفاظت شده‌است.', text = 'این پرونده هم اکنون' .. ' در برابر ویرایش‌شدن به دلیل هم اکنون نمایش یافتن یا به زودی نمایش داده‌شدن' .. ' در صفحهٔ اصلی' .. ' حفاظت شده‌است.', explanation = 'تصاویر در صفحهٔ اصلی به دلیل دید بالا حفاظت شده‌اند.' .. ' لطفاً دربارهٔ هر تغییر لازم در ${TALKPAGE} گفتگو کنید.' .. '
' .. "مدیران: هنگامی که این تصویر مطمئن هستید خارج از صفحهٔ اصلی است،" .. ' لطفاً آن را از حفاظت در آورید، یا به نیمه‌حفاظت‌شده کاهش دهید،' .. ' اگر مناسب است.', }, office = { description = 'برای صفحه‌هایی که توسط بنیاد ویکی‌مدیا حفاظت شده‌است.', text = function (protectionObj, args) local ret = 'این ${PAGETYPE} هم اکنون تحت' .. ' بررسی' .. ' اداره بنیاد ویکی‌مدیا است' .. ' و حفاظت می‌شود.' if protectionObj.protectionDate then ret = ret .. ' این صفحه از ${PROTECTIONDATE} حفاظت می‌شود.' end return ret end, explanation = "اگر شما می‌توانید این صفحه را ویرایش کنید، لطفاً نخست دربارهٔ همه تغییرات" .. " و اضافه بر آن در ${TALKPAGE} گفتگو کنید. حفاظت را از این صفحه" .. " حذف نکنید مگر توسط بنیاد ویکی‌مدیا برای این کار مجاز دانسته" .. " شده‌اید.", image = 'Padlock-black.svg', }, reset = { description = 'برای صفحه‌هایی که توسط بنیاد ویکی‌مدیا محافظت می‌شود و' .. ' به نسخه‌ای کاهش‌یافته «بازنشانده شده‌است».',

			text = 'این ${PAGETYPE} هم اکنون تحت'

.. ' بررسی دقیق' .. ' اداره بنیاد ویکی‌مدیا' .. ' بوده و محافظت می‌شود.', explanation = function (protectionObj, args) local ret = if protectionObj.protectionDate then ret = ret .. 'در ${PROTECTIONDATE} این ${PAGETYPE}' else ret = ret .. 'این ${PAGETYPE}' end ret = ret .. ' به یک نسخهٔ' .. ' ساده و «فقط شامل پایه و عناصر ضروری» کاهش یافته‌است که ممکن است برای' .. ' اطمینان از تطابق با سیاست‌های دیدگاه بی‌طرف و' .. ' تأییدپذیری کاملاً بازنویسی شده‌باشد.' .. ' سیاست‌های استاندارد ویکی‌پدیا به بازنویسی خودش اعمال می‌شود—که' .. ' در نهایت برای همهٔ ویراستاران باز خواهد بود—و به شدت اجرا' .. ' خواهد شد. این ${PAGETYPE} هنگام بازسازی' .. ' ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است.\n\n' .. 'درج مستقیم هر چیز از' .. ' بازبینی‌های پیش از حفاظت از این ${PAGETYPE} حذف خواهد شد،' .. ' همینطور هر ماده افزوده‌شده به این ${PAGETYPE} که به درستی به منبع ارجاع نشده‌است.' .. ' صفحه(های) بحث مرتبط هم در همان تاریخ' .. " حذف می‌شود.\n\n" .. "اگر شما می‌توانید این صفحه را ویرایش کنید، لطفاً نخست دربارهٔ همه تغییرات و" .. " اضافه بر آن در ${TALKPAGE} بحث کنید. این کار را نادیده نگیرید،" .. " و حفاظت را از این صفحه حذف نکنید،" .. " مگر برای انجامش توسط بنیاد ویکی‌مدیا مجاز دانسته شده‌اید." .. " هیچ ویراستاری این اطلاعیه را حذف نکند."

return ret end, image = 'Padlock-black.svg', }, sock = { description = 'برای صفحه‌هایی که به دلیل' .. ' [[ویکی‌پدیا:حساب زاپاس|حساب زاپاس] حفاظت شده‌است.', text = '${INTROFRAGMENT} برای جلوگیری از قطع دسترسی' .. ' حساب‌های زاپاس یا' .. ' جلوگیری از ویرایش آن توسط' .. ' کاربران مسدودشده.', tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} برای جلوگیری از قطع دسترسی حساب‌های زاپاس یا جلوگیری از' .. ' ویرایش آن توسط کاربران مسدودشده', }, template = { description = 'برای الگوهای حساس' .. ' و پودمان‌های لوآ.', text = 'این ${PAGETYPE} به طور دائم حفاظت‌شده است،' .. ' زیرا حساس می‌باشد.', explanation = 'لطفاً دربارهٔ هر تغییر در ${TALKPAGE} گفتگو کنید؛ شما می‌توانید' .. ' از یک مدیر یا' .. ' ویراستار الگو بخواهید' .. ' ${EDITREQUEST} یک ویرایش انجام دهد اگر' .. ' آن ویرایش یک ویرایش غیر جنجالی' .. ' است یا توسط' .. ' اجماع حمایت می‌شود. شما همچنین می‌توانید' .. ' درخواست کنید که آن' .. ' صفحه از حفاظت خارج شود.', tooltip = 'این ${PAGETYPE}ی حساس به دلیل جلوگیری' .. ' از خرابکاری به طور دائم ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است', alt = '${PAGETYPE} به طور دائم حفاظت‌شده', }, usertalk = { description = 'برای صفحه‌های حفاظت‌شده در برابر ویرایش‌های مخرب توسط یک' .. ' کاربر ویژه.', text = '${INTROFRAGMENT} برای جلوگیری از ${VANDAL} در برابر استفاده از آن برای انجام ویرایش‌های مخرب،' .. ' چون سوء استفاده' .. ' از الگوی {{بازکردن}}.', explanation = 'اگر نمی‌توانید این صفحهٔ بحث کاربر را ویرایش کنید و باید' .. ' یک تغییر ایجاد کنید یا پیامی بگذارید، می‌توانید' .. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection' .. '#Current requests for edits to a protected page' .. '|درخواست ویرایش کنید]]،' .. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection' .. '#Current requests for reduction in protection level' .. '|درخواست عدم حفاظت کنید.]]،' .. ' وارد شوید،' .. ' یا یک حساب کاربری بسازید.', }, vandalism = { description = 'برای صفحه‌هایی که در مقابل' .. ' خرابکاری محافت شده‌است.', text = '${INTROFRAGMENT} به دلیل خرابکاری.', explanation = function (protectionObj, args) local ret = if protectionObj.level == 'sysop' then ret = ret .. "این حفاظت تأیید بر ${CURRENTVERSION}" .. " نمی‌باشد. " end return ret .. '${EXPLANATIONBLURB}' end, tooltip = '${TOOLTIPFRAGMENT} به دلیل خرابکاری', } }, move = { dispute = { description = 'برای صفحه‌هایی که در برابر انتقال صفحه‌ها به دلیل' .. ' اختلاف بر سر عنوان صفحه حفاظت شده‌است.', explanation = "این حفاظت تأیید بر ${CURRENTVERSION}" .. "نمی‌باشد. ${EXPLANATIONBLURB}", image = 'Padlock-olive.svg' }, vandalism = { description = 'برای صفحه‌هایی که در مقابل' .. ' [[ویکی‌پدیا:خرابکاری#خرابکاری انتقال صفحه' .. ' |خرابکاری انتقال صفحه]] محافظت شده‌است.' } }, autoreview = {} },


-- -- GENERAL DATA TABLES ---- Protection blurbs


-- This table produces the protection blurbs available with the -- ${PROTECTIONBLURB} parameter. It is sorted by protection action and -- protection level, and is checked by the module in the following order: -- 1. page's protection action, page's protection level -- 2. page's protection action, default protection level -- 3. "edit" protection action, default protection level -- -- It is possible to use banner parameters inside this table. -- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables. protectionBlurbs = { edit = { default = 'این ${PAGETYPE} هم اکنون در برابر' .. ' ویرایش حفاظت می‌شود', autoconfirmed = 'ویرایش ${PAGETYPE} توسط کاربران [[ویکی‌پدیا:اختیارات گروه‌های' .. ' کاربری#کاربران جدید|تازه]] یا [[ویکی‌پدیا:اختیارات گروه‌های کاربری#کاربران گمنام' .. '|ثبت‌نام‌نکرده]] هم اکنون غیر فعال است' }, move = { default = 'این ${PAGETYPE} هم اکنون در برابر انتقال صفحه‌ها' .. ' حفاظت می‌شود' }, autoreview = { autoconfirmed = 'همه ویرایش‌های صورت‌گرفته در این ${PAGETYPE} توسط' .. ' تازه یا' .. ' [[ثبت‌نام‌نکرده' .. ' کاربران هم اکنون' .. ' در حال انتظار برای بررسی هستند', default = 'همه ویرایش‌های صورت‌گرفته در این ${PAGETYPE} توسط کاربرانی که' .. ' بازبین یا' .. ' مدیر نیستند هم اکنون' .. ' در حال انتظار برای بررسی هستند' } },-- Explanation blurbs


-- This table produces the explanation blurbs available with the -- ${EXPLANATIONBLURB} parameter. It is sorted by protection action, -- protection level, and whether the page is a talk page or not. If the page is -- a talk page it will have a talk key of "talk"; otherwise it will have a talk -- key of "subject". The table is checked in the following order: -- 1. page's protection action, page's protection level, page's talk key -- 2. page's protection action, page's protection level, default talk key -- 3. page's protection action, default protection level, page's talk key -- 4. page's protection action, default protection level, default talk key -- -- It is possible to use banner parameters inside this table. -- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables. explanationBlurbs = { edit = { autoconfirmed = { subject = 'سیاست حفاظت' .. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید. اگر نمی‌توانید' .. ' این ${PAGETYPE} را ویرایش کنید و می‌خواهید تغییری ایجاد کنید، می‌توانید' .. ' ${EDITREQUEST}، دربارهٔ تغییرها در ${TALKPAGE} گفتگو کنید،' .. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection' .. '#Current requests for reduction in protection level' .. '|درخواست عدم حفاظت کنید]]، وارد شوید، یا' .. ' حساب کاربری بسازید.', default = 'سیاست حفاظت' .. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید. اگر نمی‌توانید' .. ' این ${PAGETYPE} را ویرایش کنید و می‌خواهید تغییری ایجاد کنید، می‌توانید' .. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection' .. '#Current requests for reduction in protection level' .. '|درخواست عدم حفاظت کنید]]، وارد شوید، یا' .. ' حساب کاربری بسازید.', }, default = { subject = 'سیاست حفاظت' .. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.' .. ' لطفاً دربارهٔ هر تغییر در ${TALKPAGE} گفتگو کنید؛ شما' .. ' می‌توانید از' .. ' یک مدیر ${EDITREQUEST} تا یک ویرایش انجام دهد اگر آن ویرایش' .. ' غیر جنجانی است یا توسط' .. ' اجماع حمایت می‌شود.' .. ' شما همچنین می‌توانید [[:en:Wikipedia:Requests for' .. ' page protection#Current requests for reduction in protection level' .. '|درخواست کنید]] که این صفحه از حفاظت خارج شود.', default = 'سیاست حفاظت' .. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.' .. ' شما می‌توانید برای این صفحه [[:en:Wikipedia:Requests for page' .. ' protection#Current requests for edits to a protected page|درخواست' .. ' ویرایش کنید]]، یا [[:en:Wikipedia:Requests for' .. ' page protection#Current requests for reduction in protection level' .. '|بخواهید]] از حفاظت خارج شود.' } }, move = { default = { subject = 'سیاست حفاظت' .. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.' .. ' این صفحه هنوز می‌تواند ویرایش شود اما نمی‌تواند منتقل شود' .. ' تا هنگامی که محافظت نمی‌شود. لطفاً دربارهٔ هر انتقال پیشنهادی در' .. ' ${TALKPAGE} یا در ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران/درخواست انتقال و ادغام تاریخچه گفتگو کنید. شما همچنین می‌توانید' .. ' درخواست دهید که این صفحه' .. ' از محافظت خارج شود.', default = 'سیاست حفاظت' .. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.' .. ' این صفحه هنوز می‌تواند ویرایش شود اما نمی‌تواند منتقل شود' .. ' تا هنگامی که محافظت نمی‌شود. لطفاً دربارهٔ هر انتقال پیشنهادی در' .. ' ویکی‌پدیا:تابلوی اعلانات مدیران/درخواست انتقال و ادغام تاریخچه گفتگو کنید. شما همچنین می‌توانید' .. ' درخواست دهید که این صفحه' .. ' از محافظت خارج شود.' } }, autoreview = { default = { reviewer = 'سیاست حفاظت' .. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.' .. ' ویرایش در این ${PAGETYPE} برای خوانندگان قابل مشاهده نیست' .. ' تا هنگامی که توسط یک بازبین یا یک مدیر پذیرفته شود.' .. ' برای جلوگیری از نیاز بازبینی ویرایش‌هایتان، می‌توانید' .. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection' .. '#Current requests for reduction in protection level' .. '|درخواست عدم حفاظت کنید]]. ویراستاران با تجربه همچنین می‌توانند' .. ' درخواست سطح دسترسی بازبین کنند.', default = 'سیاست حفاظت' .. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.' .. ' ویرایش در این ${PAGETYPE} توسط کاربران تازه‌کار و ثبت‌نام‌نکرده' .. ' برای خوانندگان قابل مشاهده نیست تا هنگامی که توسط' .. ' یک بازبین پذیرفته شود. برای جلوگیری از نیاز بازبینی ویرایش‌هایتان،' .. ' می‌توانید' .. ' [[:en:Wikipedia:Requests for page protection' .. '#Current requests for reduction in protection level' .. '|درخواست عدم حفاظت کنید]]، وارد شوید، یا' .. ' حساب کاربری بسازید.' }, } },


-- Protection levels


-- This table provides the data for the ${PROTECTIONLEVEL} parameter, which -- produces a short label for different protection levels. It is sorted by -- protection action and proteciton level, and is checked in the following -- order: -- 1. page's protection action, page's protection level -- 2. page's protection action, default protection level -- 3. "edit" protection action, default protection level -- -- It is possible to use banner parameters inside this table. -- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables. protectionLevels = { edit = { default = 'حفاظت', templateeditor = 'الگوحفاظت', autoconfirmed = 'نیمه‌حفاظت', }, move = { default = 'در برابر انتقال حفاظت' }, autoreview = { } },


-- Images


-- This table lists different padlock images for each protection action and -- protection level. It is used if an image is not specified in any of the -- banner data tables, and if the page does not satisfy the conditions for using -- the ['image-filename-indef'] image. It is checked in the following order: -- 1. page's protection action, page's protection level -- 2. page's protection action, default protection level images = { edit = { default = 'Padlock.svg', templateeditor = 'Padlock-pink.svg', autoconfirmed = 'Padlock-silver.svg' }, move = { default = 'Padlock-olive.svg', }, autoreview = { autoconfirmed = 'Padlock-silver-light.svg', default = 'Padlock-orange.svg' } },

-- Pages with a reason specified in this table will show the special "indef" -- padlock, defined in the 'image-filename-indef' message, if no expiry is set. indefImageReasons = { template = true },


-- Image links


-- This table provides the data for the ${IMAGELINK} parameter, which gets -- the image link for small padlock icons based on the page's protection action -- and protection level. It is checked in the following order: -- 1. page's protection action, page's protection level -- 2. page's protection action, default protection level -- 3. "edit" protection action, default protection level -- -- It is possible to use banner parameters inside this table. -- *required* - this table needs edit, move, and autoreview subtables. imageLinks = { edit = { default = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#کاملاً', templateeditor = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#الگو', autoconfirmed = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#نیمه' }, move = { default = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#انتقال' }, autoreview = { autoconfirmed = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#تا۱', reviewer = 'ویکی‌پدیا:سیاست حفاظت از صفحه‌ها#تا۲' } },


-- Padlock positions


-- This table provides the data for the "right" CSS property for small padlock -- icons, which determines where the icon appears on the top bar among the other -- top icons. The data is stored by protection action. If no value is found for -- the action, the default field is used. padlockPositions = { autoreview = '85px', default = '55px' },


-- Protection categories


--[[ -- The protection categories are stored in the protectionCategories table. -- Keys to this table are made up of the following strings: -- -- 1. the expiry date -- 2. the namespace -- 3. the protection reason (e.g. "dispute" or "vandalism") -- 4. the protection level (e.g. "sysop" or "autoconfirmed") -- 5. the action (e.g. "edit" or "move") -- -- When the module looks up a category in the table, first it will will check to -- see a key exists that corresponds to all five parameters. For example, a -- user page semi-protected from vandalism for two weeks would have the key -- "temp-user-vandalism-autoconfirmed-edit". If no match is found, the module -- changes the first part of the key to "all" and checks the table again. It -- keeps checking increasingly generic key combinations until it finds the -- field, or until it reaches the key "all-all-all-all-all". -- -- The module uses a binary matrix to determine the order in which to search. -- This is best demonstrated by a table. In this table, the "0" values -- represent "all", and the "1" values represent the original data (e.g. -- "indef" or "file" or "vandalism"). -- -- expiry namespace reason level action -- order -- 1 1 1 1 1 1 -- 2 0 1 1 1 1 -- 3 1 0 1 1 1 -- 4 0 0 1 1 1 -- 5 1 1 0 1 1 -- 6 0 1 0 1 1 -- 7 1 0 0 1 1 -- 8 0 0 0 1 1 -- 9 1 1 1 0 1 -- 10 0 1 1 0 1 -- 11 1 0 1 0 1 -- 12 0 0 1 0 1 -- 13 1 1 0 0 1 -- 14 0 1 0 0 1 -- 15 1 0 0 0 1 -- 16 0 0 0 0 1 -- 17 1 1 1 1 0 -- 18 0 1 1 1 0 -- 19 1 0 1 1 0 -- 20 0 0 1 1 0 -- 21 1 1 0 1 0 -- 22 0 1 0 1 0 -- 23 1 0 0 1 0 -- 24 0 0 0 1 0 -- 25 1 1 1 0 0 -- 26 0 1 1 0 0 -- 27 1 0 1 0 0 -- 28 0 0 1 0 0 -- 29 1 1 0 0 0 -- 30 0 1 0 0 0 -- 31 1 0 0 0 0 -- 32 0 0 0 0 0 -- -- In this scheme the action has the highest priority, as it is the last -- to change, and the expiry has the least priority, as it changes the most. -- The priorities of the expiry, the protection level and the action are -- fixed, but the priorities of the reason and the namespace can be swapped -- through the use of the cfg.bannerDataNamespaceHasPriority table. --]]

-- If the reason specified to the template is listed in this table, -- namespace data will take priority over reason data in the protectionCategories -- table. reasonsWithNamespacePriority = { vandalism = true, },

-- The string to use as a namespace key for the protectionCategories table for each -- namespace number. categoryNamespaceKeys = { [ 2] = 'user', [ 3] = 'user', [ 4] = 'project', [ 6] = 'file', [ 8] = 'mediawiki', [ 10] = 'template', [ 12] = 'project', [ 14] = 'category', [100] = 'portal', [828] = 'module', },

protectionCategories = { ['all|all|all|all|all'] = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|all|office|all|all'] = 'صفحه‌های اداره‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|all|reset|all|all'] = 'صفحه‌های اداره‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|all|dmca|all|all'] = 'صفحه‌های اداره‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|all|mainpage|all|all'] = 'تصاویر حفاظت‌شده صفحه اصلی', ['all|template|all|all|edit'] = 'الگو:حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|all|all|autoconfirmed|edit'] = 'صفحه‌های نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['indef|all|all|autoconfirmed|edit'] = 'صفحه‌های نیمه‌حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیا', ['all|all|blp|autoconfirmed|edit'] = 'زندگی‌نامه زندگان نیمه‌حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیا', ['temp|all|blp|autoconfirmed|edit'] = 'زندگی‌نامه زندگان نیمه‌حفاظت‌شده موقت ویکی‌پدیا', ['all|all|dispute|autoconfirmed|edit'] = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا به دلیل اختلاف', ['all|all|sock|autoconfirmed|edit'] = 'صفحه‌های نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر کاربران مسدودشده', ['all|all|vandalism|autoconfirmed|edit'] = 'صفحه‌های نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر خرابکاری', ['all|category|all|autoconfirmed|edit'] = 'رده‌های نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|file|all|autoconfirmed|edit'] = 'تصاویر نیمه‌حفاظت‌شده', ['all|portal|all|autoconfirmed|edit'] = 'درگاه‌های نیمه‌حفاظت‌شده', ['all|project|all|autoconfirmed|edit'] = 'صفحه‌های پروژه نیمه‌حفاظت‌شده', ['all|talk|all|autoconfirmed|edit'] = 'صفحه‌های بحث نیمه‌حفاظت‌شده', ['all|template|all|autoconfirmed|edit'] = 'الگو:نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|user|all|autoconfirmed|edit'] = 'صفحه‌های کاربری و بحث کاربر نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|all|blp|sysop|edit'] = 'زندگی‌نامه زندگان حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیا', ['temp|all|blp|sysop|edit'] = 'زندگی‌نامه زندگان حفاظت‌شده موقت ویکی‌پدیا', ['all|all|dispute|sysop|edit'] = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا به دلیل اختلاف', ['all|all|sock|sysop|edit'] = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر کاربران مسدودشده', ['all|all|vandalism|sysop|edit'] = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر خرابکاری', ['all|category|all|sysop|edit'] = 'رده‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|file|all|sysop|edit'] = 'تصاویر حفاظت‌شده', ['all|project|all|sysop|edit'] = 'صفحه‌های پروژه حفاظت‌شده', ['all|talk|all|sysop|edit'] = 'صفحه‌های بحث حفاظت‌شده', ['all|template|all|sysop|edit'] = 'الگو:حفاظت‌شده', ['all|user|all|sysop|edit'] = 'صفحه‌های کاربری و بحث کاربر حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|module|all|all|edit'] = 'پودمان‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|module|all|autoconfirmed|edit'] = 'پودمان‌های نیمه‌حفاظت‌شده ویکی‌پدیا', ['all|all|all|sysop|move'] = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال', ['indef|all|all|sysop|move'] = 'صفحه‌های حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیا در برابر انتقال', ['all|all|dispute|sysop|move'] = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال به دلیل اختلاف', ['all|all|vandalism|sysop|move'] = 'صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال به دلیل خرابکاری', ['all|portal|all|sysop|move'] = 'درگاه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال', ['all|portal|all|sysop|move'] = 'درگاه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال', ['all|project|all|sysop|move'] = 'صفحه‌های پروژه حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال', ['all|talk|all|sysop|move'] = 'صفحه‌های بحث حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال', ['all|template|all|sysop|move'] = 'الگو:حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال', ['all|user|all|sysop|move'] = 'صفحه‌های کاربری و بحث کاربر حفاظت‌شده ویکی‌پدیا در برابر انتقال', ['all|all|all|autoconfirmed|autoreview'] = 'تغییرات در انتظار صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا (سطح ۱)', ['all|all|all|reviewer|autoreview'] = 'تغییرات در انتظار صفحه‌های حفاظت‌شده ویکی‌پدیا (سطح ۲)', },


-- Expiry category config


-- This table configures the expiry category behaviour for each protection -- action. -- * If set to true, setting that action will always categorise the page if -- an expiry parameter is not set. -- * If set to false, setting that action will never categorise the page. -- * If set to nil, the module will categorise the page if: -- 1) an expiry parameter is not set, and -- 2) a reason is provided, and -- 3) the specified reason is not blacklisted in the reasonsWithoutExpiryCheck -- table.

expiryCheckActions = { edit = nil, move = false, autoreview = true },

reasonsWithoutExpiryCheck = { blp = true, template = true, },


-- Pagetypes


-- This table produces the page types available with the ${PAGETYPE} parameter. -- Keys are namespace numbers, or the string "default" for the default value. pagetypes = { [0] = 'مقاله', [6] = 'پرونده', [10] = 'الگو', [14] = 'رده', [828] = 'پودمان', default = 'صفحه' },


-- Strings marking indefinite protection


-- This table contains values passed to the expiry parameter that mean the page -- is protected indefinitely. indefStrings = { ['indef'] = true, ['indefinite'] = true, ['indefinitely'] = true, ['infinite'] = true, },


-- Group hierarchy


-- This table maps each group to all groups that have a superset of the original -- group's page editing permissions. hierarchy = { sysop = {}, reviewer = {'sysop'}, filemover = {'sysop'}, templateeditor = {'sysop'}, accountcreator = {'templateeditor'}, autoconfirmed = {'reviewer', 'filemover', 'accountcreator'}, user = {'autoconfirmed'}, ['*'] = {'user'} },


-- Wrapper templates and their default arguments


-- This table contains wrapper templates used with the module, and their -- default arguments. Templates specified in this table should contain the -- following invocation, and no other template content: -- -- -- -- If other content is desired, it can be added between -- ... tags. -- -- When a user calls one of these wrapper templates, they will use the -- default arguments automatically. The arguments cannot be overwritten by the -- user. wrappers = { ['الگو:Pp'] = {}, ['الگو:Pp-blp'] = {'blp'}, -- we don't need الگو:Pp-create ['الگو:Pp-dispute'] = {'dispute'}, ['الگو:Pp-main-page'] = {'mainpage'}, ['الگو:Pp-move'] = {action = 'move'}, ['الگو:Pp-move-dispute'] = {'dispute', action = 'move'}, -- we don't need الگو:Pp-move-indef ['الگو:Pp-move-vandalism'] = {'vandalism', action = 'move'}, ['الگو:Pp-office'] = {'office'}, ['الگو:Pp-office-dmca'] = {'dmca'}, ['الگو:Pp-pc1'] = {action = 'autoreview', small = true}, ['الگو:Pp-pc2'] = {action = 'autoreview', small = true}, ['الگو:Pp-reset'] = {'reset'}, ['الگو:Pp-semi-indef'] = {expiry = 'indef', small = true}, ['الگو:Pp-sock'] = {'sock'}, ['الگو:Pp-template'] = {'template', small = true}, ['الگو:Pp-usertalk'] = {'usertalk'}, ['الگو:Pp-vandalism'] = {'vandalism'}, },


-- -- MESSAGES --


msg = {


-- Intro blurb and intro fragment


-- These messages specify what is produced by the ${INTROBLURB} and -- ${INTROFRAGMENT} parameters. If the protection is temporary they use the -- intro-blurb-expiry or intro-fragment-expiry, and if not they use -- intro-blurb-noexpiry or intro-fragment-noexpiry. -- It is possible to use banner parameters in these messages. ['intro-blurb-expiry'] = '${PROTECTIONBLURB} تا ${EXPIRY}.', ['intro-blurb-noexpiry'] = '${PROTECTIONBLURB}.', ['intro-fragment-expiry'] = '${PROTECTIONBLURB} تا ${EXPIRY}،', ['intro-fragment-noexpiry'] = '${PROTECTIONBLURB}',


-- Tooltip blurb


-- These messages specify what is produced by the ${TOOLTIPBLURB} parameter. -- If the protection is temporary the tooltip-blurb-expiry message is used, and -- if not the tooltip-blurb-noexpiry message is used. -- It is possible to use banner parameters in these messages. ['tooltip-blurb-expiry'] = 'این ${PAGETYPE} تا ${EXPIRY} ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است', ['tooltip-blurb-noexpiry'] = 'این ${PAGETYPE} ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است', ['tooltip-fragment-expiry'] = 'این ${PAGETYPE} تا ${EXPIRY} ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است', ['tooltip-fragment-noexpiry'] = 'این ${PAGETYPE} ${PROTECTIONLEVEL} شده‌است',


-- Special explanation blurb


-- An explanation blurb for pages that cannot be unprotected, e.g. for pages -- in the MediaWiki namespace. -- It is possible to use banner parameters in this message. ['explanation-blurb-nounprotect'] = 'سیاست حفاظت' .. ' و ${PROTECTIONLOG} را برای جزئیات بیشتر ببینید.' .. ' لطفاً دربارهٔ هر تغییر در ${TALKPAGE} بحث کنید؛' .. ' می‌توانید ${EDITREQUEST} برای درخواست از یک' .. ' مدیر برای اعمال ویرایش اگر درخواست' .. ' [[راهنما:ویرایش جزئی#چه هنگامی ویرایش جزئی است؟' .. '|غیر جنجالی]] باشد یا توسط اجماع' .. ' حمایت شود.',


-- Protection log display values


-- These messages determine the display values for the protection log link -- or the pending changes log link produced by the ${PROTECTIONLOG} parameter. -- It is possible to use banner parameters in these messages. ['protection-log-display'] = 'سیاههٔ حفاظت', ['pc-log-display'] = 'سیاههٔ تغییرات در انتظار',


-- Current version display values


-- These messages determine the display values for the page history link -- or the move log link produced by the ${CURRENTVERSION} parameter. -- It is possible to use banner parameters in these messages. ['current-version-move-display'] = 'عنوان کنونی', ['current-version-edit-display'] = 'نگارش کنونی',


-- Talk page


-- This message determines the display value of the talk page link produced -- with the ${TALKPAGE} parameter. -- It is possible to use banner parameters in this message. ['talk-page-link-display'] = 'صفحه بحث',


-- Edit requests


-- This message determines the display value of the edit request link produced -- with the ${EDITREQUEST} parameter. -- It is possible to use banner parameters in this message. ['edit-request-display'] = 'درخواست ویرایش کنید',


-- Expiry date format


-- This is the format for the blurb expiry date. It should be valid input for -- the first parameter of the #time parser function. ['expiry-date-format'] = 'xij xiF xiY',


-- Tracking categories


-- These messages determine which tracking categories the module outputs. ['tracking-category-incorrect'] = 'صفحه‌های ویکی‌پدیا با الگوهای محافظت نادرست', ['tracking-category-expiry'] = 'صفحه‌های حفاظت‌شده بی‌پایان ویکی‌پدیا', ['tracking-category-template'] = 'صفحه‌های الگوحفاظت‌شده ویکی‌پدیا غیر از الگوها و پودمان‌ها',


-- Images


-- These are images that are not defined by their protection action and protection level. ['image-filename-indef'] = 'Padlock-red.svg', ['image-filename-default'] = 'Transparent.gif',


-- End messages


}


-- End configuration


}