پودمان:Numeral converter

From Wikihussain
Jump to: navigation, search

local p = {}

-- Use this function from templates. function p.convert_template(frame)

 -- Third argument is optional; If true given, signs like dot (.) will be replaced.
 frame.args[3] = frame.args[3] or nil
 return p.convert(frame.args[1], frame.args[2], frame.args[3])

end

-- Use this function directly in modules. function p.convert(lang, text, signs, virgule)

 text = tostring(text)
 signs = signs or nil
 virgule= virgule or nil
 if lang == "fa" or lang == "ur" or lang == "mzn" or lang == "glk" then -- برای فارسی، اردو، مازندرانی، گیلکی
  text = mw.ustring.gsub(text, "[0٠]", "۰")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[1١]", "۱")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[2٢]", "۲")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[3٣]", "۳")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[4٤]", "۴")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[5٥]", "۵")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[6٦]", "۶")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[7٧]", "۷")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[8٨]", "۸")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[9٩]", "۹")
  if type(signs) ~= "nil" then
   text = mw.ustring.gsub(text, "%.", "٫")
  end
 elseif lang == "ar" or lang == "ckb" or lang == "ks" then -- برای عربی، کردی سورانی، کشمیری
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۰0]", "٠")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۱1]", "١")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۲2]", "٢")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۳3]", "٣")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۴4]", "٤")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۵5]", "٥")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۶6]", "٦")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۷7]", "٧")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۸8]", "٨")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۹9]", "٩")
 elseif lang and lang ~= "" then -- برای همهٔ زبان‌های دیگر
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۰٠]", "0")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۱١]", "1")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۲٢]", "2")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۳٣]", "3")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۴٤]", "4")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۵٥]", "5")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۶٦]", "6")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۷٧]", "7")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۸٨]", "8")
  text = mw.ustring.gsub(text, "[۹٩]", "9")
  text = mw.ustring.gsub(text, "٫", ".")
  if type(virgule) ~= "nil" then
   text = mw.ustring.gsub(text, "،", ",")
  end
 end
 return text

end

return p